תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו

Citation:

עמנואל שמחה ed. תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו. (עמנואל שמחה). ירושלים; 2012 'עמ. 1245.
תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו

תקציר:

רבי מאיר (מהר"ם) מרוטנבורג, גדול חכמי גרמניה במחצית השנייה של המאה הי"ג, היה מגדולי המשיבים בימי הביניים. תשובותיו הרבות של מהר"ם נדפסו בשורה ארוכה של קבצים, ואליהן מצטרפות עתה 501 תשובות חדשות, חלקן שלו וחלקן של חכמים אחרים מקרב "בעלי התוספות". תשובות אלו נאספו בספר זה מתוך עשרות כתבי יד, ונוספו להן הערות, מבוא רחב ומפתחות מפורטים בשני כרכים.

Last updated on 04/30/2016