פרסומים אחרונים

צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' יאיר פורסטנברג

יועץ לתואר בוגר: ד"ר יקיר פז

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר יואב רוזנטל

רכזת החוג: גב' מאיה בן-שמחון
דוא"ל:  mayabe@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883605
פקס: 02-5883572
שעות קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
בניין מדעי הרוח, חדר 4603

פרסומים נבחרים

2019
'תורה שבעל פה' פשוטה כמשמעה: כוחו של קוצו של יו"ד
זוסמן יעקב. 'תורה שבעל פה' פשוטה כמשמעה: כוחו של קוצו של יו"ד. ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס; 2019.
תשובות הגאונים החדשות, כרך שני
עמנואל שמחה. תשובות הגאונים החדשות, כרך שני. 2nd ed. ירושלים: מכון אופק; 2019.
2018
ספרות חז"ל הארץ-ישראלית - מבואות ומחקרים
כהנא מנחם, נעם ורד, קיסטר מנחם, רוזנטל דוד ed. ספרות חז"ל הארץ-ישראלית - מבואות ומחקרים. (כהנא מנחם, נעם ורד, קיסטר מנחם, רוזנטל דוד). ירושלים: יד יצחק בן צבי; 2018 'עמ. 732. Publisher's Versionתקציר

ספר זה פותח צוהר אל ספרות ההלכה, האגדה והפרשנות רחבת הידיים המכונה 'ספרות חז"ל', אשר נערכה בארץ-ישראל. ספרות זו, ביחד עם התלמוד הבבלי שלא נסקר בספר, היא המורשת העיקרית של העם היהודי אחרי המקרא, אשר עיצבה את אורחות החיים, האמונות והדעות של ישראל לדורות.
השער הראשון של הספר מוקדש לתיאורם של החיבורים הנכללים בספרות חז"ל ויצירות משיקות להם מן המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה ועד הירושלמי ומדרשי האגדה, בתוספת טקסטים ליטורגיים, תרגומי מקרא וחיבורים היסטוריים למחצה.
השער השני בוחן נושאי חתך מרכזיים, ובהם: היחס בין מסורות בספרות חז"ל ומסורות בספרות בית שני; ההלכה – מקורותיה, תחומיה, צורותיה הספרותיות ותופעת המחלוקת; האגדה – זיקתה למקרא, דרכי מדרשה ולקחיה הרעיוניים; מעמד החכמים בחברה היהודית, והשאלה עד כמה משקפת ספרות חז"ל מציאות ריאלית; היסטוריה ודימויי עבר בספרות חז"ל; לשון חכמים וארמית בספרות חז"ל – אוצר המילים שלהן והמילונאות המתעדת אותן; המאגיה בת התקופה בארץ-ישראל; וספרות חז"ל באספקלריה של הספרות הנוצרית בת הזמן.

2017
אוצר הגאונים החדש מסכת בבא בתרא
ברודי ירחמיאל, שטמפפר י' צבי, כהן כרמיאל. אוצר הגאונים החדש מסכת בבא בתרא. ירושלים: מרכז מורשת הרב נסים; 2017.
2016
טהרה וקהילה בעת העתיקה
פורסטנברג יאיר. טהרה וקהילה בעת העתיקה. ירושלים: הוצאת מאגנס; 2016.
Jewish and Christian Communal Identities in the Roman World
Furstenberg Y ed. Jewish and Christian Communal Identities in the Roman World. (Furstenberg Y). Leiden: Brill; 2016.
2015
חיבורים הלכתיים של רב סעדיה גאון
ברודי ירחמיאל. חיבורים הלכתיים של רב סעדיה גאון. ירושלים: מרכז מורשת הרב נסים; 2015.
מגנזי אירופה, כרך א'
עמנואל שמחה. מגנזי אירופה, כרך א'. ירושלים: הוצאת מקיצי נרדמים; 2015.תקציר

בשלהי ימי הביניים ובראשית העת החדשה נתלשו ברחבי אירופה אלפי דפים מתוך כתבי יד עבריים עתיקים, והם שימשו כחומר לכריכת ספרים ולעטיפת מסמכים ארכיוניים. דפים אלו, המכונים "גניזת אירופה", נחשפים אט אט מתוך הכריכות. רובם מכילים יצירות הידועות לנו זה מכבר, אך לעתים מתגלים בהם חלקים מחיבורים חשובים שאבדו ולא שרדו אלא ב"גניזה" זו.

בספר זה מתפרסמים קטעים מקיפים מתוך 11 חיבורים שטרם נודעו. בחלקו הראשון נדפסים חמישה פירושים חדשים למקרא של חכמי צרפת, איטליה וגרמניה בימי הביניים. חלקו השני כולל שישה פירושים לתלמוד הבבלי, שנכתבו למן שלהי תקופת הגאונים ועד למאה ה-13. לכל אחד מהחיבורים מוקדש מבוא מפורט, ובראש הספר נוסף מבוא כללי רחב על "גניזת אירופה".

משנה ותוספתא כתובות : נוסח, פרשנות ועריכה
ברודי ירחמיאל. משנה ותוספתא כתובות : נוסח, פרשנות ועריכה. ירושלים: מאגנס; 2015 'עמ. 328.תקציר

הספר משנה ותוספתא כתובות: נוסח, פרשנות ועריכה כולל מהדורות חדשות של מסכת כתובות במשנה ובתוספתא ומציע דגם חדש של ההדרת שני החיבורים האלה במקביל, כדי להמחיש את תלותם ההדדית ולהקל על קריאתם הסינופטית.

המבוא עוסק בהרחבה בסוגיות מרכזיות בחקר המשנה והתוספתא, ובייחוד בסוגיות הקשורות לביקורת הנוסח של שני החיבורים הללו, ומסביר את העקרונות המונחים ביסוד המהדורות הכלולות בספר. לאחר מכן מחולקת המסכת, הן במשנה והן בתוספתא, ל-16 חטיבות נושאיות. לפני כל חטיבה באה הקדמה המתמקדת בסידור החומר שבה במשנה ובתוספתא ובטיב הקשרים בין שני החיבורים הבאים לידי ביטוי בחטיבה. לאחר מכן מובאות שתי המהדורות, כאשר קטעים מקבילים במשנה ובתוספתא מוצגים במידת האפשר זה מול זה. כל אחת מן המהדורות מלווה בשינויי נוסח נבחרים ובפירוש.

2014
Mishna and Tosefta Studies
ברודי רוברט (ירח. Mishna and Tosefta Studies. ירושלים: מאגנס; 2014 'עמ. 190.תקציר

This book breaks new ground in several areas of Talmudic philology, especially with regard to the central work of classical rabbinic literature, the Mishnah, and its companion volume the Tosefta. The first section, devoted to the textual criticism of the Mishnah, exposes a number of widespread fallacies with regard to the so-called "Palestinian" and "Babylonian" manuscripts of this work. The second section, the largest and most innovative of the book, seeks to place the textual criticism of the Tosefta on a firm foundation on the basis of a detailed analysis which upends the scholarly consensus in this area. The third section contributes to the ongoing debate concerning the relationship between Mishnah and Tosefta, emphasizing the mulifaceted nature of this relationship which varies substantially from one passage to another.

Finally, the afterword makes an impassioned plea for editors of classical rabbinic texts to abandon the antiquated notions of legitimate editorial practice which still prevail in the field in favor of approaches which have long been accepted in other disciplines.

2012
אוצר כתבי-היד התלמודיים
זוסמן יעקב. אוצר כתבי-היד התלמודיים. ירושלים: יד יצחק בן צבי; 2012 'עמ. 1280. Publisher's Versionתקציר
"אוצר כתבי-היד התלמודיים" הוא קטלוג של כל כתבי היד בעולם שניתן לאתרם, של המשנה, התוספתא, התלמוד הירושלמי, התלמוד הבבלי והרי"ף. מפעל האדירים הזה צמח ממפעל המשנה שהוחל עוד בידי פרופ' י"נ אפשטיין, נמשך בידי פרופ' א"א  אורבך ולאחריו בידי פרופ' יעקב זוסמן. במשך עשרות שנים נתמך המפעל בידי האקדמיה הלאומית למדעים. לפני שנים אחדות החליט מפעל פרידברג לפרסום הגניזה (Friedberg Geniza Project) לתמוך במפעל ולהביאו אל סיומו ופרסומו. זהו מפעל שאין לו שום תקדים ושום מקביל בעולם. רשומים בו כל כתבי  היד השלמים וכל הקטעים, עד לגודל מזערי. המספר הכולל של הפריטים הוא כ- 8,000. לכל פריט מצורפות הערות על מצב כתב היד, ביבליוגרפיה ומידע יקר מאוד על צירופים, כלומר שיוך קטעים השמורים באוספים שונים לטופס מסוים. באוצר שלושה חלקים: 1) מבוא על כתבי היד של כל החיבורים הכלולים, ומדריך למשתמש.  2) הקטלוג. 3) מפתחות.
תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו
עמנואל שמחה ed. תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו. (עמנואל שמחה). ירושלים; 2012 'עמ. 1245.תקציר

רבי מאיר (מהר"ם) מרוטנבורג, גדול חכמי גרמניה במחצית השנייה של המאה הי"ג, היה מגדולי המשיבים בימי הביניים. תשובותיו הרבות של מהר"ם נדפסו בשורה ארוכה של קבצים, ואליהן מצטרפות עתה 501 תשובות חדשות, חלקן שלו וחלקן של חכמים אחרים מקרב "בעלי התוספות". תשובות אלו נאספו בספר זה מתוך עשרות כתבי יד, ונוספו להן הערות, מבוא רחב ומפתחות מפורטים בשני כרכים.

2011
ספרי במדבר: מהדורה מבוארת
כהנא מנחם יצחק. ספרי במדבר: מהדורה מבוארת. הוצאת מאגנס; 2011 'עמ. 1144. Publisher's Versionתקציר
ספרי במדבר הוא מדרש תנאי לספר במדבר הנחשב לאחד מנכסי צאן הברזל של ספרותנו העתיקה. מהדורתו הקודמת יצאה לפני כתשעים שנה על ידי רח"ש הורוביץ בלייפציג. מאז נתגלו עדויות חדשות של החיבור ושל פרשניו הראשונים, הן בכתבי יד עתיקים והן בילקוטים מימי הביניים, המצטטים חלקים רחבים ממנו. בד בבד שוכללו שיטות המחקר של ספרות חז"ל וגובשו עקרונות חדשים על אודות הדרך הראויה להוצאת מהדורות מדעיות של ספרות זו. כל אלה מצדיקים את כינונה של מהדורה חדשה לספרי במדבר המיועדת לחוקרי ספרות חז"ל, ללומדי התורה ולשוחרי הדעת. 
נוסח הפנים של המהדורה החדשה מבוסס על כ"י ותיקן 32, בכיר כתבי היד של הספרי, השונה במקומות רבים מנוסח המהדורה הקודמת. נוסחאות המהדורה החדשה שופכות לעתים מזומנות אור חדש על דרשותיו והלכותיו של הספרי. צמוד לו מדור עצמאי, שבו פורטו ונומקו כל סטיות המהדורה מנוסחו של כ"י ותיקן 32. במדור חילופי הנוסחאות תועדו חילופים מכל עדי הנוסח הידועים, שמספרם כפול ולעתים אף משולש ממספר העדים שבהם נעזר הורוביץ במהדורתו. אף במדור המקבילות נכלל הרבה חומר חדש. ואולם דומה שתרומתה העיקרית של מהדורה זו בפירוש המפורט הכלול בה. פירוש זה מבוסס על פרשני הספרי הקודמים, שסללו את הדרך להבנת דרשותיו הקשות ולהארת משמעותן הפרשנית וההלכתית, וכן על ההישגים של חקר לשון חז"ל ושל מחקר תורת התנאים בדורות האחרונים, התורמים תרומה מכרעת לביאורן הפשטני של הדרשות ולמחקר דרכי עריכתו של הספרי.
המהדורה הנוכחית כוללת שלושה חלקים. בחלק הראשון מהדורה שלמה של הספרי לפרשות נשא ובהעלותך (נוסח פנים ומדור הנלווה לו, רשימת מקבילות וחילופי נוסחאות). נוספה לו מהדורה זמנית של הספרי לפרשות שלח-מסעי, הכוללת את נוסח הפנים והמדור הנלווה לו בלבד. בחלק השני פירוש הספרי לפרשת נשא, ובשלישי פירוש הספרי לפרשת בהעלותך. המהדורה השלמה של ספרי במדבר לפרשות שלח-מסעי ופירושו תצא לאור, אי"ה, בשנים הקרובות. 
 
תשובות רב נטרונאי גאון
ברודי ירחמיאל. תשובות רב נטרונאי גאון. ירושלים: מכון אופק; 2011.
2010
​​​​​​אוסף הגניזה הקאהירית בז'נבה: מקורות ומחקרים
רוזנטל דוד ed. ​​​​​​אוסף הגניזה הקאהירית בז'נבה: מקורות ומחקרים. (רוזנטל דוד). ירושלים: הוצאת מאגנס; 2010. Publisher's Versionתקציר

 

אוצר יקר נתגלה בספרייה הציבורית והאוניברסיטאית בז'נבה (בתצלום). שלוש מאות וחמישים דפים מהגניזה הקהירית, הכוללים מגוון נושאים בחיי התרבותהיהודית וביניהם תעודות אותנטיות המאירות את חיי הקהילה היהודית במצרים במאות האחת עשרה והשתים עשרה.האוסף נקנה בקהיר בשנת /71896 (שהואהתאריך 'הרשמי' של גילוי הגניזה בידי ש"ז שכטר) על ידי פרופ' ז'יל ניקול(Jules Nicole) , פפירולוג מאוניברסיטת ז'נבה, שיצא לתור אחר פפירוסים יווניים.כ'נספח' לחומר היווני שקנה, ציידו אותו המוכרים בקופסת פח מלאה כתבים יהודיים. מאז שהגיע האוסף לז'נבה, הייתה קופסת הפח 'גנוזה' בספרייה, בלאשאיש ידע על קיומה. לפני כחמש שנים במסגרת המפעל הגדול לחקר פפירוסים יווניים המצוי בספריית האוניברסיטה נערכו מחדש פרסומיו של פרופ' ניקול.משניערו את ממצאיו נתגלתה גם קופסת הפח.

האוסף כולל קטעי מקרא, תרגומי מקרא, פירושי מקרא (בערבית) וחיבורי מסורה; משנה, תלמוד, מדרש, חיבורי גאונים; ספרי הלכה, תפילה שירה ופיוט,תעודות היסטוריות, מכתבים, שטרות וספרות הכתובה בערבית יהודית. היחס הכמותי בין תחומי הספרות שבאוסף דומה ליחס ביניהם בגניזה הקהירית כולהויש בו קטעים חדשים בעלי עניין מיוחד. בספר מוצגים כל קטעי הגניזה שבאוסף בידי חוקרים כל אחד בתחומו. תחילה מתועד כל המצאי בקטלוגים (כולל השלמות לקטעים מן המצוי באוספי הגניזה האחרים) ובחלקו השני מתפרסמים מחקרים מפורטים המציגים את החומר החדש העולה מן הקטעים.

2009
מגילות קומראן - מבואות ומחקרים
קיסטר מנחם ed. מגילות קומראן - מבואות ומחקרים. (קיסטר מנחם). ירושלים: הוצאת יד יצחק בן-צבי; 2009 'עמ. 685.תקציר

גילוין של מגילות קומראן היה אחת התגליות החשובות ביותר במאה העשרים; הוא יצר תחום מחקר חדש, והשפיע עמוקות על מחקרם של תחומים אחרים: הספרות היהודית הקדומה, ההיסטוריה של ימי בית שני, נוסח המקרא, פרשנות המקרא הקדומה, הספרות התלמודית, הנצרות, הלשון העברית  ועוד. החומר הכולל כמה מגילות במצב טוב ואלפים רבים מספור של קטעים קטנים, שרידים בודדים של מגילות -האיר באור חדש את כל התחומים הללו, פתר שאלות ישנות והעלה שאלות חדשות.

שלושים המאמרים שנכתבו במיוחד לספר, פרי עטם של חוקרי מגילות בעלי שם, מעמידים מבוא מקיף לטקסטים מקומראן, סגנונם ועולמם. המאמרים עוסקים במגוון רחב של נושאים, ובהם: התגליות הארכאולוגיות, המגילות המקראיות, סקירתן של מגילות חשובות וסוגות מרכזיות, עולמם של כתבי קומראן - כיתיתיות, תאולוגיה, לוח השנה, לשון המגילות ועוד, היחס בין קומראן לכתבים אחרים - ספרים חיצוניים, ספרות נוצרית וכתבי חז"ל. בדר"כ המאמרים מפגישים את הקוראים עם הטקסטים גופם: במרכזם של מאמרים רבים קטעי מגילות מלווים בביאורים ולעיתים גם תצלומי הקטעים.

2002
ספרי זוטא דברים
כהנא מנחם יצחק. ספרי זוטא דברים. ירושלים: הוצאת מאגנס; 2002 'עמ. 480. Publisher's Versionתקציר
הספר שלפנינו מציג בפעם הראשונה מדרש תנאי אבוד לספר דברים שעד עתה לא ידענו כלל על עצם קיומו. מובאות ממדרש זה נתגלו בפירושו של החכם הקראי ישועה בן יהודה לדברים, פירוש שנשתמר בכתבי-יד בלבד. כתבי-יד אלו שמורים בספרייה הציבורית בסנקט פטרבורג, ומחקרם התאפשר רק לאחר קריסת מסך הברזל. עוד עקבות של המדרש זוהו בשני מדרשים רבניים מימי הביניים, 'ספר פתרון תורה' ו'מדרש חדש על התורה'. הדרשות המצוטטות במקורות הללו דומות באופיין לדרשות במדרש תנאי אחר, ספרי זוטא לספר במדבר. הדמיון בא לידי ביטוי מובהק במונחים ייחודיים, בדרשות מקבילות ובשמות כמה מן החכמים, והוא ניכר גם בלשונם של שני המדרשים, בדרכם המדרשית, במשנתם ובהלכותיהם. לפיכך נקבע שם המדרש החדש 'ספרי זוטא דברים'.
עד עתה נמצאו דרשות מלאות או חלקיות מספרי זוטא דברים לכתשעים וחמישה פסוקים מספר דברים, והן אוצרות יחדיו כשלוש אלפים ותשע מאות מילים. השחזור הראשוני המוצע כאן מקיף אפוא רק אך מעט מן המדרש המקורי. אולם אין להקל ראש בחומר החלקי שנחשף, שכן הוא כולל דרשות והלכות ייחודיות רבות הנגלות כאן בפעם הראשונה בצד מסורות לא מוכרות של דרשות ידועות הנמסרות מפי חכמים אחרים או מוצעות בלשון ובסגנון שונים מבמקבילותיהן. אלו גם אלו שופכות לא אחת אור חדש ומרענן על משנתם של התנאים בפרט ועל מחקרה של הספרות התלמודית בכלל. מתעתותי הגורל הוא כי דווקא בזכות הקראים, הלוחמים הגדולים בתורה שבעל-פה, נפתח פתח לשחזור עוד נדבך גנוז של ספרות זו.