על אודות

החוג לתלמוד והלכה מקנה לתלמידיו ידיעה במקורות ההלכה והאגדה והבנה מעמיקה בהם. מקורות אלו כוללים את ספרות התורה שבעל-פה: המשנה, התוספתא, התלמוד הבבלי והירושלמי, מדרשי ההלכה והאגדה, ספרות הגאונים והראשונים וראשוני האחרונים בפרשנות התלמוד ובפסק ההלכה.

דרך הלימוד היא ביקורתית והיסטורית-פילולוגית בתחומי תולדות ההלכה והתפתחותה מראשיתה ועד לעריכת התלמוד; האמונות והדעות בתקופת המשנה והתלמוד וקשריהן עם ההשקפות הדתיות של המקרא ושל הספרות החיצונית וההלניסטית; התהוות התלמודים ותולדות נוסחם; תולדות הספרות הרבנית על כיווניה העיקריים.

למחקר התלמוד היסטוריה ארוכה, שמתחילה בזרמים של חכמת ישראל שרווחו באירופה במאה הי"ט, אך בעצם נשענת היא על מסורות פרשניות בנות יותר מאלף שנה. על-אף היקפו האדיר של החומר שנכתב על הספרות התלמודית וההלכתית, חלק ניכר מספרות זו עוד נשאר בלתי מבוקר ובלתי מוגה. הפילולוגיה התלמודית, כפי שהיא מיושמת בראש ובראשונה בחוג לתלמוד והלכה באוניברסיטה העברית, באה כדי להאיר ולפרש ספרות ענפה זו; ספרות המספרת ספורים רבים של אנשים שונים, של היסטוריה מרתקת, של חיבורים מגוונים, ושל העם היהודי כולו.

"כדי לעמוד על נשמתה של יצירה – קרי: כדי להזדהות עם כוונת מחברה – אין לך שום דרך אחרת אלא לעמוד תחילה על נוסחה, להכיר לשונה בכל פרט דקדוקי וסמנטי, ואף לצייר ולשחזר במלואו, עד כמה שרק אפשר, את הנוף הריאלי שבתוכו היא צומחת. ובעניין זה אין פך קטן שיהא קטן מדי, ואין פרט שיהא פריט מדי, עד שתהא רשאי לדחות אותו בעקבך מתוך זלזול של שאר-רוח" (א"ש רוזנטל, PAAJR, 31, עמ' י"א)