Table of Contents

יועצי לימודים

צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' יאיר פורסטנברג

יועץ לתואר בוגר: ד"ר יקיר פז

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר יואב רוזנטל

רכזת החוג: גב' מאיה בן-שמחון
דוא"ל:  mayabe@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883605
פקס: 02-5883572
שעות קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
בניין מדעי הרוח, חדר 4603

תואר בוגר

החוג מבקש להקנות לתלמידים ידיעה והבנה מעמיקה במקורות התלמודיים (המשנה, התוספתא, התלמוד הבבלי והירושלמי, מדרשי ההלכה והאגדה) ובספרות הגאונים והראשונים.

לימוד המקורות נעשה בשיטה ביקורתית ומתמקד במגוון היבטים: חשיפת התכנים המקוריים של המקורות התלמודיים; תולדות התהוותם, עריכתם ומסירתם של המקורות; תולדות ההלכה והתפתחותה; עולמם של חכמים; האמונות והדעות בספרות התלמודית וזיקתן לאמונות והדעות המשתקפות בספרויות מצרניות בנות הזמן ומתקופת הבית השני; תולדות ספרות הגאונים והספרות הפרשנית וההלכתית בימי-הביניים, על כיווניהן העיקריים.

הלימודים בחוג מיועדים לכל המבקש לרכוש הבנה מעמיקה של הספרות התלמודית ולכל המעוניין ברכישת מיומניות מחקריות בספרות זו, והם מותאמים לכל תלמיד באופן אישי בהתאם לידיעותיו, כישוריו ותחומי העניין שלו.

בחוג נלמדים שלושה תחומים: ספרות התנאים, ספרות האמוראים, ספרות ההלכה והפרשנות בימי-הביניים
תכנית הלימודים לתואר הראשון מורכבת מלימודי ליבה בחוג ומלימודים משלימים בחוגים אחרים, בתחום לימודי היהדות.

בלימודי הליבה בחוג, על התלמידים ללמוד בכל אחד מהתחומים שלהלן, קורסי מבוא ותרגילים, ולהשתתף לפחות בשני סמינריונים בשני תחומים שונים.
כל תלמידי החוג חייבים לפנות ליועץ בתחילת כל שנת לימודים, לצורך הרכבת תכנית הלימודים ואישורה.

מידע נוסף על סדר הלימודים בחוג לחצו כאן (PDF). (הקובץ רלוונטי רק למי שהחלו את לימודיהם החל משנת תשע"ח. סדר הלימודים לשנת הלימודים הבאה יתפרסם במהלך הקיץ. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה תלמוד והלכה).

רשימת הקורסים לתואר בוגר