Table of Contents

יועצי לימודים

צרו קשר

ראש החוג:  פרופ' יאיר פורסטנברג

יועץ לתואר בוגר: ד"ר יקיר פז

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר יואב רוזנטל

רכזת החוג: גב' מאיה בן-שמחון
דוא"ל:  mayabe@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883605
פקס: 02-5883572
שעות קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
בניין מדעי הרוח, חדר 4603

תואר מוסמך

דרך לימוד התלמוד היא דרך ביקורתית והיסטורית-פילולוגית בתחומי תולדות ההלכה והתפתחותה מראשיתה ועד לעריכת התלמוד; האמונות והדעות בתקופת המשנה והתלמוד וקשריהן עם ההשקפות הדתיות של המקרא ושל הספרות החיצונית וההלניסטית; התהוות התלמודים ותולדות נוסחם; תולדות הספרות הרבנית על כיווניה העיקריים.

בלימודי המוסמך יתמקד כל תלמיד באחד התחומים הנלמדים בחוג על-פי בחירתו. ניתן ללמוד במסגרת מסלול מחקרי או במסלול עיוני. היקף הקורסים בשני המסלולים הוא 36 נ"ז.

 

משך הלימודים

על פי תקנון נהלי הוראה ולימודים באוניברסיטה יש להשלים את הקורסים לקראת תואר מוסמך במהלך שנתיים. ולכן על התלמידים לתכנן מראש את לימודיהם בתיאום עם היועץ כך שיעמדו בלוח הזמנים כנדרש.

תלמידים המבקשים לכתחילה לפרוס את לימודיהם על פני ארבע שנים יגישו בקשה מפורטת לוועדת ההוראה של הפקולטה בתחילת השנה הראשונה ללימודים.

בעלי תואר בוגר במקצועות אחרים או בעלי תואר B. Ed. שסיימו בציון 90 ומעלה, יתקבלו ללימודי המוסמך במסלול המחקרי לאחר שנה של קורסי השלמה שבו ישיגו ציון ממוצע של 90 ומעלה. למסלול העיוני נדרש ציון של 80 ומעלה

 

מסלול מחקרי

28 נ"ז לימודים עיוניים:

20-22 נ"ז מתוך לימודי החוג: 14-16 נ"ז מן התחומים השונים של לימודי החוג (תנאים, אמוראים, חכמי ימי הביניים, מחקר ההלכה), בתוספת 6-8 בתחום ההתמחות.

2-4 נ"ז לימודי רשות מהחוג או מחוץ לחוג (באישור היועץ ניתן ללמוד עד 8 נ"ז מחוץ לחוג, כאשר התלמיד פטור מלימודי ארמית ו/או מדעי הרוח הדיגיטליים)

4 נ"ז קורס מתקדם באחד מניבי הארמית המשמשים בספרות התלמודית או בני זמנה ומקומה (הלומדים סורית כשפה זרה ימירו נקודות אלו בקורסים העיוניים או בקורס מתקדם אחר בארמית)

באישור היועץ ניתן ללמוד עד 4 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים

6 נ"ז קורסי שפה ומיומנות:

4 נ"ז שפה זרה ברמת מתקדמים בהתאם לתחום ההתמחות של התלמיד (קורס שפה ברמת מתחילים אינו נכלל במניין הנ"ז):

ספרות התנאים: סורית, יוונית.

ספרות האמוראים: סורית, יוונית, פרסית בינונית.

ספרות ימי הביניים: ערבית, לטינית, גרמנית, צרפתית

2 נ"ז קורס בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים (אם לא נלמד קורס בתחום זה בתואר הראשון)

אם סטודנט למד שפת מחקר ו/או קורס במדעי הרוח הדיגיטליים במסגרת התואר הראשון, יהיה עליו להשלים את מכסת הנזי"ם החסרה בקורסים על פי המלצת המנחה.

2 נ"ז בחינת גמר

כתיבת עבודה סמינריונית במסגרת אחד הסמינרים שנלמדו בחוג

כתיבת עבודה סמינריונית מורחבת בעלת אופי מחקרי (תזה).

 

מסלול עיוני

32 נ"ז לימודים עיוניים:

20-26 נ"ז לימודים מתוך החוג מכלל התחומים (תנאים, אמוראים, חכמי ימי הביניים, מחקר ההלכה)

6-12 נ"ז מחוץ לחוג מתחומים משיקים בתיאום עם היועץ

באישור היועץ ניתן ללמוד עד 4 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים

כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המוסמך של החוג

2 נ"ז בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים

2 נ"ז מבחן גמר

 

מעבר בין מסלולים

סטודנטים שהתקבלו למסלול המחקרי -

המשך הלימודים במסלול המחקרי מותנה בבחירת מנחה במהלך השנה הראשונה לתואר המוסמך, סטודנט ללא מנחה יעבור למסלול העיוני בתחילת השנה השנייה.

סטודנטים שהתקבלו למסלול העיוני

מעבר למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר המוסמך, ובתנאי שהושלמו 40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) בממוצע 90 ומעלה, טופס הצעת מחקר חתום ושפת מחקר ברמת מתחילים/רשימת קורסי עזר בהיקף 8 נ"ז המאושרים ע"י המנחה.

 

קביעת ציון סופי לתואר

המסלול המחקרי:

קורסים בהיקף 36 נ"ז 35%

עבודה סמינריונית: 15%

בחינת גמר : 15%

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תיזה): 35% 

המסלול העיוני:

קורסים בהיקף של 36 נ"ז – 45%

עבודה סמינריונית 1: 20%

עבודה סמינריונית 2: 20%

בחינת גמר: 15%

 

לעיון ברשימת הקורסים למוסמך